biegpamieci18

VI Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r. Susk Stary 7.10.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

InformacjeRegulamin

"VI Biegu Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920r."

I. ORGANIZATOR:

1 . Organizatorem imprezy biegowej jest Klub Sportowy "ARCO" z siedzibą w Ławy 75 07-411 Rzekuń.

2. Impreza jest zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Rzekuń i Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Partnerem imprezy jest Centrum konferencyjno-bankietowe "Zielony Zakątek" w Susku Starym.

Patronat Medialny:

www.moja-ostroleka.pl * Radio Oko * Tygodnik Ostrołęcki * Biuletyn Nasza Gmina Rzekuń

II. CEL IMPREZY:

1. Promocja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej

wśród mieszkańców gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego.

2. Uczczenie pamięci 53 Marynarzy i 18 Ułanów poległych w 1920 r. - w obronie ziemi rzekuńskiej

podczas wojny polsko-bolszewickiej.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 07 października 2018r. w Susku Starym, gm. Rzekuń koło Ostrołęki

2. Zawody rozpoczną się o godzinie 10.45 w pobliżu Świetlicy w Susku Starym

* start biegacze - godzina 11.00

3. Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasa posiada atest PZLA.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie prowadzony przez profesjonalną firmę z

zastosowaniem chipów, które będą wydawane podczas odbioru pakietu startowego, brak chipa lub

oddanie jego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

5. Ustala się limit biegu na 250 uczestników /biegacze/

6. Trasa tworzy jedną zamkniętą pętlę i biegnie przez miejscowości: Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia -

Ołdaki - Zabiele - Susk Stary. Nawierzchnia asfaltowa w 100%.

7. Trasa będzie oznaczona co jeden kilometr.

8. Na trasie będzie znajdował się jeden punkt odżywczy

9. Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 minut.

IV. BIURO ZAWODÓW:

1. Biuro zawodów w dniu biegu, będzie znajdowało się na terenie kompleksu "Zielony Zakątek"

w miejscowości Susk Stary 10 , w gminie Rzekuń (5 km od Ostrołęki).

2. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 7.30 do 10.30

 

V. PROGRAM ZAWODÓW:

1. 7.30 - 10.30 przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych

2. 10.45 uroczyste otwarcie imprezy sportowej, symboliczne oddanie honorów poległym żołnierzom

3. 11.00 Start ostry biegu na dystansie 10 km

4. 13.00 - 14.00 uroczyste zamknięcie biegu (rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach),

5. Impreza rekreacyjna dla uczestników przy ognisku i muzyce, przewidziane kiełbaski, ciasto, napoje degustacyjne.

 

- LOSOWANIE LICZNYCH NAGRÓD RZECZOWYCH DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW !!!

VI. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, oraz osoby mające skończone 16 lat - za pisemną zgodą

prawnych opiekunów.

2. Podczas weryfikacji danych osobowych - zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.

3. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność opłaty wpisowej.

Warunkiem startu jest zgłoszenie i opłacenie przez zawodnika/zawodniczkę udziału w

zawodach do dnia 30 września - lub do wyczerpania opłaconych miejsc !!!

Zapisy i opłata - prowadzone są poprzez stronę internetową Organizatora z wpłatą na konto

klubowe , lub bezpośrednio u członków klubu ARCO.

Organizator nie przewiduje zapisów w dniu zawodów, osoby chcące zapisać się na bieg w dniu imprezy

- nie będą miały zagwarantowanego startu i pakietu (medal pamiątkowy, napój, posiłek regeneracyjny itp.)

 

4. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie aktualnego badania lekarskiego, lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i że Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, oświadczenia są dostępne w biurze zawodów i na stronie Organizatora.

Wszyscy Uczestnicy biorący udział w VI Biegu Pamięci, startują na własną odpowiedzialność i nie będą

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas

trwania imprezy.

Uczestnik podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiążę się dużym wysiłkiem fizycznym /w tym także śmierci/, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 35 zł , opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

7. Opłatę startową należy wpłacać na poniższe konto:

BGŻ: 50 2030 0045 1110 0000 0275 3520 Klub Sportowy "ARCO" Ławy 75 07-411 RZEKUŃ

Limit uczestników ustala się na 250 osób

Zapisy zostaną zakończone z chwilą wpłynięcia 250 opłaconych zgłoszeń

8. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy zaginione.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika zawodów.

9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków

bezpieczeństwa na trasie biegu.

10. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych.

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)

Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

11. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i

zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach powiatowych korzystają z prawego

pasa jezdni - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów.

12. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do udziału w stroju sportowym i umieszczeniu numeru

startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

Szczególną uwagę na trasie - należy zwrócić na:

SAMOCHODY * UŁANÓW na KONIACH * KOLARZY

Organizator prosi, o ile to możliwe, aby uczestnicy nie biegli w słuchawkach mp.

- Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play !!!

VII. KLASYFIKACJA:

BIEGACZE

OPEN - klasyfikacja GENERALNA Kobiet i Mężczyzn /miejsca 1-3/

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA / minimum 4 zawodników pod jedną nazwą /

- suma czasów pierwszych czterech zawodników

- nagrodzone będą cztery najlepsze drużyny

 

KLASYFIKACJA WIEKOWA:

KOBIETY: K 2 (16-29 lat), K 3 (30-39), K 4 (40-49), K 5 (powyżej 50 lat)

MĘŻCZYŻNI: M 2 (16-29 lat), M 3 (30-39 lat ), M 4 (40-49 lat), M 5 (50-59), M 6 (powyżej 60 lat)

Dodatkowa Klasyfikacja:

> Najmłodszy Zawodnik > Najstarszy Zawodnik > Zawodnik z najdalszych stron kraju

VIII. NAGRODY:

1. Każdy z zawodników, który ukończy BIEG w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej BIEGACZY (pozycje OPEN > Kobiety 1-3, Mężczyźni 1-3) otrzymają puchary i nagrody pieniężne w wysokości

I msc.- 300 zł, II msc.- 200 zł, III msc.- 100 zł

3. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach K2, K3, K4, K5, M2, M3, M4, M5, M6 (miejsca 1-3) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe od sponsorów.

4. Po ceremonii rozdania nagród nastąpi losowanie nagród rzeczowych dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.

5. Po ukończeniu biegu - zawodnicy otrzymają medal pamiątkowy, napój oraz posiłek regeneracyjny.

 

6. Po ceremonii rozdania nagród i po losowaniu upominków, przewidziano potańcówkę na łonie natury -połączoną z degustacją ciast i napojów przy ognisku z kiełbaskami i innymi atrakcjami.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków dla uczestników biegu, dostępne będą TOI TOI z wodą sanitarną.

2. Organizator zapewnia ambulans medyczny i wolontariuszy na trasie.

3. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału, obsługa imprezy oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

Niedozwolone jest przebywanie na trasie biegu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób

towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą

usuwane z trasy przez obsługę i sędziów.

W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych

urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.

4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Dodatkowe informacje na temat biegów można uzyskać pod numerami:

 


 

Kontakt z Organizatorami:


 

Arkadiusz Zyśk tel. kom: 668973666

Marek Żebrowski tel. kom: 698774799

Norbert Siemiątkowski tel. kom: 600464952

 

e-mail: arco-klubsportowy@wp.pl

www. biegpamieci.susk.pl

 

 


Wyniki

Susk drużyny 18.pdf
Meta Open.pdf
Mężczyźni OPEN.pdf
Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Kobiety kat wiekowe.pdf

Aktualności